ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE

Świadectwo energetyczne jest dokumentem, którym obecnie musi się legitymować każdy kto chce sprzedać bądź wynająć nieruchomość. Stanowi ono ważny krok w procesie ograniczania zużycia energii oraz zmniejszenia negatywnego wpływu tego zjawiska na środowisko naturalne.

Co to jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej, zwane w skrócie świadectwem energetycznym jest specjalistycznym dokumentem, zawierającym informacje dotyczące danego budynku lub jego części, określającym całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem - na przykład poprzez podgrzewanie wody, ogrzewanie pomieszczeń, oświetlenie czy też pracę klimatyzacji. Obejmują one odpowiedni zbiór danych i wskaźników energetycznych.

Przedmiotowy dokument zawiera też zalecenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej budynku, która pomogą zmniejszyć istniejące zapotrzebowanie na energię, co spowoduje obniżenie ponoszonych kosztów oraz pozytywnie wpłynie na stan środowiska naturalnego.

Dzięki świadectwu energetycznemu właściciel, dzierżawca lub użytkownik nieruchomości może określić jej orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię. To z kolei pozwala na sprawne i szybkie określenie wynikającego z tego kosztu jej utrzymania pod tym względem.

Oficjalnym celem świadectwa jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach.

Dodać trzeba, iż wszelkie kwestie związane ze świadectwem energetycznym regulowane są przez ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 497 z późn. zm.).

Kiedy wystawiane jest świadectwo energetyczne?

Obowiązek zapewnienia świadectwa energetycznego spoczywa na każdym właścicielu lub zarządcy budynku lub też jego części, jak również osobie, której przysługuje do niego spółdzielcze własnościowe bądź lokatorskie prawo do lokalu, jeżeli są one:

 • zbywane na podstawie umowy sprzedaży, lub

 • zbywane na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, albo

 • wynajmowane.

Tym samym, na wskazanych powyżej osobach ciąży powinność zlecenia sporządzenia świadectwa w celu przekazania go kupującemu lub najemcy, przy czym może ono dotyczyć całości lub części budynku. Co ważne, podmiotom tym nie przysługuje prawo do zrzeczenia się uprawnienia.

Samo świadectwo przekazywane jest przy sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego umowę sprzedaży bądź przy zawieraniu umowy najmu. Fakt ten odnotowuje notariusz w sporządzanym przez siebie akcie notarialnym. Jeżeli świadectwo nie zostało wręczone uprawnionemu, wówczas poucza on zobowiązanego o grożącej mu karze grzywny z tego tytułu.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, do zapewnienia świadectwa zobowiązany jest także każdy inwestor i to jeszcze przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniesieniem wniosku o udzielenie pozwolenia na jego użytkowanie. Musi on je bowiem załączyć do wymienionych dokumentów. Z obowiązku tego wyłączone są tylko domy o powierzchni zabudowy do 70 m2 budowane dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Zaznaczyć trzeba, iż polski ustawodawca wprowadził obowiązek umieszczania świadectwa w widocznym miejscu dla budynków:

 • o powierzchni użytkowej powyżej 250 m2 zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów,

 • o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2, w którym są świadczone usługi dla ludności.

Wyjaśnienie podstawowych pojęć

Zanim przejdę do dalszego opisu pozostałych zagadnień związanych ze świadectwem energetycznym, konieczne jest wyjaśnienie podstawowych pojęć, które są z nim związane. I tak:

 • „budynek” – to obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Polskie prawo wyróżnia też pojęcie „budynku mieszkalnego jednorodzinnego”, który stanowi budynek wolno stojący albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku,

 • „część budynku” to zespół pomieszczeń w budynku o jednakowym przeznaczeniu, przewidzianych do odrębnego użytkowania. W szczególności pojęcie to obejmuje lokal mieszkalny lub użytkowy znajdujący się w danym w budynku,

 • „samodzielny lokal mieszkalny” to wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

 • „lokal użytkowy” to wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wykorzystywane są zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.

Kiedy nie ma obowiązku sporządzania świadectwa energetycznego?

Obowiązek sporządzania świadectwa nie dotyczy budynków:

 • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

 • używanych jako miejsce kultu i do działalności religijnej,

 • przemysłowych oraz gospodarczych niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego,

 • mieszkalnych, przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,

 • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2,

 • gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2 rok).

W jakiej formie sporządzane jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne przekazywane jest uprawnionemu w formie:

 • papierowej – opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osobistym osoby uprawnionej,

 • elektronicznej - opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej.

Co zawiera świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się na podstawie odpowiedniej metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub też jego części, uwzględniając parametry techniczne jego konstrukcji oraz instalacji, jak również zasilającego go źródła ciepła.

W myśl obowiązujących przepisów prawa, świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera:

 • dane identyfikacyjne budynku lub części budynku,

 • charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku,

 • zalecenia określające zakres i rodzaj robót budowlano-instalacyjnych, które poprawią charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku,

 • oświadczenie osoby, która sporządziła świadectwo charakterystyki energetycznej, że dokument został wygenerowany z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.

To ostatnie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Kto sporządza świadectwo energetyczne?

Do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej uprawnione są tylko i wyłącznie osoby, które zostały wpisane do specjalnego wykazu, stanowiącego część centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Jest on prowadzony przez Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Oczywiście, aby znaleźć się na wskazanej liście, konieczne jest spełnienie ściśle określonych wymogów do których należą:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe,

 • ukończenie studiów wyższych oraz studiów podyplomowych o odpowiednim profilu,

 • posiadanie uprawnień budowlanych.

Jak długo jest ważne świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez dziesięć lat od dnia, kiedy zostało sporządzone. Przez taki też okres musi je przechowywać jego wykonawca.

Należy jednak pamiętać, że traci ono ważność przed upływem tego terminu, jeżeli zostały przeprowadzone roboty budowlano - instalacyjne, w wyniku których zmianie uległa charakterystyka energetyczna budynku lub jego części, a więc wpływające na wielkość zużycia energii. W szczególności dotyczy to modyfikacji obejmujących na przykład wymianę okien lub źródła zasilania w ciepło, a także docieplających daną nieruchomość.

Obowiązki reklamowe

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy dla budynku lub części budynku zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, wówczas w ogłoszeniu lub reklamie dotyczących jego sprzedaży lub najmu należy podawać:

 • wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową, nieodnawialną energię pierwotną,

 • udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową,

 • jednostkową wielkość emisji CO2.

Ile kosztuje świadectwo energetyczne?

Na tak zadane pytanie trudno odpowiedzieć jednoznacznie. Zleży to bowiem od indywidualnego cennika fachowca, który jest uprawniony do jego sporządzania. Te zaś kształtują się bardzo różnie.

Przegląd cenników wskazuje, że za uzyskanie świadectwa charakterystyki energetycznej konieczne jest wysupłanie od 500 do nawet 1500 zł. Górna granica dotyczy oczywiście Warszawy. W nieco mniejszych miastach, takich jak Kraków, Wrocław, Gdańsk czy Poznań usługa tego rodzaju kosztuje od 800 do 1000 zł. W pozostałych miejscowościach świadectwo można otrzymać za ok. 500 – 700 zł.

W naszym biurze umożliwiamy szybkie i atrakcyjne cenowo zrealizowanie certyfikatu energetycznego. Jeśli potrzebujesz więcej informacji na jego temat, zachęcamy do kontaktu.

Poniżej link do wygenerowania świadectwa z kodem rabatowym:

>>>>>Świadectwo Energetyczne z kodem rabatowym<<<<< Kliknij!

Co grozi za nieposiadanie świadectwa energetycznego?

Jeżeli osoba, na której spoczywa obowiązek przekazania świadectwa energetycznego, nie wypełnia tej powinności, dopuszcza się wykroczenia i podlega karze grzywny. Orzeka ją Sąd w wysokości od dwudziestu do pięciu tysięcy złotych. Takiej samej karze podlega osoba, która sporządziła świadectwo nie posiadając do tego odpowiednich kwalifikacji bądź nie została wpisana do ministerialnego wykazu.